BERG BEWEGINGSGELOOF

1. Maar vir baie van ons is hierdie verse 'n bron van frustrasie omdat dit nie so vir ons werk nie.
2. In die laaste les het ons begin met die onderwerp van geloof en geloof, en ons wil voortgaan met hierdie les.

1. Onthou, ons praat nie van die diepte en opregtheid van u toewyding aan Jesus as ons praat oor geloof en geloof nie. Markus 10:28; 4:40
2. As ons oor geloof praat, praat ons van ongesiene realiteite. II Kor 5: 7; 4:18
a. As Christene moet ons ons lewens leef volgens onsigbare realiteite wat in die Bybel aan ons geopenbaar word.
b. Dit beteken dat wanneer u sintuie u een ding vertel en dat God se woord u iets anders vertel, moet u aan God se woord deelneem. Dit is geloof.
c. U stem saam met die Bybel deur in woorde en aksie daarmee saam te stem. U spreek dit uit (sê wat God sê ten spyte van wat u sien) en u tree op asof dit so is (ten spyte van hoe u voel).
3. U leef deur geloof wanneer die woord van God die sininligting oorwin of oorheers op elke terrein van u lewe.
a. Geloof is nie 'n gevoel nie. Geloof is 'n aksie. Geloof is die aksie wat u neem in die gesig van bewyse wat teenstrydig is.
b. Geloof is gebaseer op die integriteit van die woord van God. God, wat nie kan lieg nie, wat alles weet, sê dat dit so is. Dan is dit so. Dit is geloof. Heb 11: 1
1. Nou is geloof die versekering (die bevestiging, die titelakte) van die dinge waarop ons hoop, omdat dit die bewys is van die dinge wat ons nie sien nie, en die oortuiging van hul werklikheid - geloof wat as 'n werklike feit beskou word nie aan die sintuie geopenbaar nie. (Versterker)
2. Dit (geloof) beteken om seker te wees van dinge wat ons nie kan sien nie. (Phillips)
3. (Geloof is) 'n voortdurende vertroue op die onsienlike wêreld. (Wand)
4. Geloof is die titelakte vir dinge waarvoor daar gebid word; die bewys dat hulle joune is voordat hulle gesien word.
4. Jesus se uitsprake oor geloof was vir ons om verskeie redes frustrerend.
a. Ons het nie verstaan ​​wat met die nuwe geboorte met ons gebeur het nie, en ons probeer om by die geboorte die geloof en die gebed te neem.
b. Ons praat met die berg of die boom en as dit nie beweeg of sterf nie, is ons antwoord - wel, dit het nie gewerk nie. Maar juis hierdie stelling dui aan dat ons nie eens in die balpark is oor die onderwerp van geloof nie, ons leef volgens onsigbare werklikhede.
c. Ons wil hierdie probleme spesifiek in die res van die les hanteer.

1. Ons probeer gereeld deur geboorte en geloof van God wegneem van wat reeds by ons gebore is, en die resultate is frustrerend.
a. Jesus het daardie wonderlike verse oor geloof met mans gepraat wat nog nie wedergebore was nie. Hy het hulle aangespoor om te glo.
b. In die sendbriewe (geskryf aan gelowiges) word niemand aangesê om te glo en te glo nie.
c. NT-gelowiges word nie aangesê om te glo nie, hulle word aangesê om te loop - om hul lewens te voer volgens (optree soos) wat hulle is en omdat hulle wedergebore is.
2. Geloof het jou in die gesin gebring. Noudat u in die gesin is, is alles wat aan die familie behoort, joune.
a. Rom 8: 17 – En as ons kinders is, dan is ons ook erfgename: erfgename van God en mede-erfgename saam met Christus, terwyl ons sy erfdeel aan Hom deel; (AMP)
b. Ef 1: 3 –Prys die God dat Hy ons deur Christus alle geestelike voordeel as burgers van die hemel gee! (Phillips)
c. II Pet 1: 3 - Sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het vir ons fisiese en geestelike lewe. Dit het tot ons gekom deurdat ons Hom leer ken het wat ons geroep het om sy heerlikheid en deug te deel. (Norlie)
3. Johannes 6: 47 – Op die oomblik dat jy in Jesus geglo het, het jy 'n besitter van die ewige lewe geword en alles daarin of daarmee verbind. I Johannes 5: 11-13
a. Geloof beteken 'n gelowige. Gelowiges het, nie as gevolg van iets wat hulle doen nie, maar as gevolg van iets wat hulle is.
b. Gelowiges het omdat hulle gelowig is, nie omdat hulle glo nie.
1. Baie Christene, nuwe wesens, gelowiges glo dat hulle onregverdig is.
2. Hulle ongeloof verander niks nie. Hulle is regverdig omdat hulle gelowig is, nie omdat hulle glo dat hulle regverdig is nie. Rom 5:17; 10: 9,10; 3:26; I Kor 1:30; II Kor 5:21
4. U kan berge versit en vyebome doodmaak - nie omdat u baie vertrou nie - maar omdat u 'n letterlike seun of dogter van God is en dat u gesag het.
a. Ons is deur die Here gemagtig om Sy gesag op hierdie aarde uit te oefen. Matt 28: 18-20
b. Deur die eenheid met Christus by die nuwe geboorte het ons dieselfde gesag as wat Hy gehad het toe Hy op aarde geleef het. Ef 2: 5,6; 1: 21-23
c. Dit is nie 'n kwessie van u groot geloof nie, maar van sy groot krag, vermoë en gesag wat in u is, wat aan u behoort, deur die wedergeboorte.
5. Nadat u wedergebore is, beoefen u wel geloof, maar dit is 'n onbewuste geloof. U leef eenvoudig, lei u lewe volgens ongesiene realiteite.
a. U dink nie aan u geloof en hoeveel u doen of nie het nie. U dink aan God se vermoë en sy voorsiening deur die nuwe geboorte. U dink aan sy getrouheid om sy woord goed te maak in u ervaring.
b. Hierdie geloof is gebaseer op kennis van wie en wat God jou gemaak het om deur die nuwe geboorte te wees en daarvolgens op te tree.

1. Die probleem hier is dat die meeste van ons in die arena van sinskennis en sinskennis-geloof verkeer en dat ons dit nie eens weet nie.
a. Daar is twee soorte kennis: sintuigkennis (dit wat deur ons sintuie na ons toe kom) en openbaringskennis (dit wat deur die Bybel na ons toe kom).
b. Daar is twee soorte geloof: voel kennis geloof (glo wat dit sien en voel) en openbaringsgeloof (glo wat God sê ten spyte van wat dit sien en voel). Johannes 20:29
2. In die evangelies het mense 'n sinvolle geloof in Jesus gehad. Hulle kon Hom sien en glo.
a. Die meeste van ons funksioneer in dieselfde sin en is nie daarvan bewus nie.
b. Ons sê iets moet gaan of verander in die naam van Jesus (waarvoor ons gemagtig is) en niks gebeur nie. Ons antwoord is - dit het nie gewerk nie.
c. Hoe weet jy dat dit nie gewerk het nie? U het geen verandering gesien nie. U getuienis is sinskennis.
d. Hoe sou u weet of dit werk? As u 'n verandering gesien of gevoel het. Jou bewyse is sinskennis.
e. U geloof is sintuiglike kennis.
3. Dit verg moeite om buite die sintuie te kom, om uit die sintuiglike gebied te kom.
a. Ons kan nie in een les alles bespreek wat in verband met hierdie onderwerp bespreek moet word nie.
b. Maar ons wil twee kritieke kwessies noem: die integriteit van God se woord en die plek van belydenis van God se woord.

1. As God wil hê dat iets gedoen moet word, praat Hy dit eers. Hy laat sy krag deur en in sy woord vry. Gen 1: 3; Heb 11: 3; 1: 3
2. Wat God sê, gebeur (word sigbaar, verander die fisieke). Jes 55:11
a. Jer 1: 12 – Toe sê die Here vir my: U het goed gesien, want ek is waaksaam en bedrywig en hou my woord dop om dit uit te voer. (Versterker)
b. Lukas 1: 37 – Want by God is niks ooit onmoontlik nie, en geen woord van God mag sonder krag of onmoontlik vervul word nie. (Versterker)
c. Jes 28: 16 – Kyk, ek lê in Sion 'n fondament, 'n klip, 'n beproefde klip, 'n kosbare hoeksteen van vaste fondament; wie glo - vertrou op, vertrou op en hou vas aan daardie Steen - sal nie skaam wees of padgee of haastig [in skielike paniek] wees nie. (Versterker)
d. Rom 4: 17 – Want Abraham het God geglo - God wat die dooies lewend maak en die dinge noem wat nie is asof dit werklik is nie (en daardeur 'n werklike bestaan ​​gee). (Versterker)
3. Wat God sê, is so. As ons met sy woord sal saamwerk, sal Hy dit ook in ons lewens maak = ons die ervaring gee, dit laat sien.
a. As God sê dat iets so is, is dit so. God kan nie lieg nie. God het al die feite. God se woord kan, wil en verander wel wat u sien en voel.
b. Die feit dat die sintuie nie kan sien wat God op die oomblik sê nie, is 'n irrelevante detail. Sense kennis het nie toegang tot al die feite nie. Sinskennis kan, wil en verander.
4. As ons deur geloof gaan lewe, as ons vyebome doodmaak en berge versit, moet ons by die punt kom dat, as God sê dat iets so is, dit is - ongeag wat ons sien of voel.
a. God se woord moet dit vir ons regkry. As God sê dat ek genees is, dan is dit so. Ek is genees - ten spyte van wat my sintuie sê.
b. Die Bybel is God wat nou met my praat - God wat nie kan lieg nie, wat alles weet.
5. God sal sy woord goed maak (dit waarneembaar word vir die sintuie) in my lewe as ek daarmee sal saamtrek.
a. Daar is altyd twee stemme wat tot ons spreek (gewoonlik teenstrydig) - die getuienis van ons sintuie en die getuienis van God se woord.
b. Ons getuienis bepaal watter een in ons lewe heers.
6. Heb 4:14; 10: 23 – Geloof moet 'n getuienis of 'n belydenis hê. Belydenis = HOMOLOGIA = om dieselfde te sê as.
a. Openbaringsgeloof hou vas aan die belydenis van God se woord.
b. Sense-kennis-geloof hou vas by die belydenis van fisiese bewyse.
c. As ek sinvolle getuienis teen die woord van God aanvaar, maak ek die woord ongeldig.
d. In plaas daarvan moet ek my belydenis van God se woord vashou in teenstelling met die sin van kennis, en God sal sy woord in my goed maak. I Johannes 5: 4; Op 12:11
7. Geloof begin en eindig met die woord van God - die Lewende Woord en die geskrewe woord.
a. Jesus is die apostel en die Hoëpriester van ons belydenis. Heb 3: 1
b. Jesus is die borg of waarborg van God se woord. Heb 7:22
c. Jesus is die Skrywer en Finisher van ons geloof. Heb12: 2
1. Hy is die skrywer (beginner) omdat ons met Hom verenig is en sy geloof is ons geloof. Sy woord is die bron van my geloof. Rom 10:17; 12: 2
2. Hy is die einde van ons geloof of die waarborg dat God sy woord in ons sal laat goed gaan.

1. Dit is noodsaaklik dat ons God se woord bestudeer en uitvind wat Hy ons deur die wedergeboorte gemaak het.
2. Dit is uiters belangrik dat ons oor hierdie dinge nadink en nadink totdat hulle ons oorheers, totdat ons die woord van God behandel soos ons die woord van 'n bankier of 'n dokter doen.
3. Dit is noodsaaklik dat ons 'n gewoonte van belydenis ontwikkel - om te sê wat God sê.
a. Waag dit om in die teenwoordigheid van feite met kennis te staan ​​en te verklaar dat jy is wat God sê jy is.
1. Die siekte is op Jesus gelê. Jes 53: 4,5
2. Satan het geen reg om dit op my te plaas nie. Ef 1: 7; Gal 3:13
3. God sê: deur sy streep word ek genees. Daarom word ek genees. I Pet. 2:24
b. Sintekennis en openbaringskennis staan ​​dikwels teenoor mekaar.
1. Ek leef in 'n nuwe koninkryk bo die sintuie, en hou my vas aan my belydenis dat ek is wat die woord sê dat ek is.
2. Die kragte wat my teëstaan ​​is in die sintuie. Die krag wat in my is, is die Heilige Gees. Ek weet dat geestelike (onsigbare) kragte groter is as enige krag op die gebied.
3. Daar is nie krag in die heelal om een ​​feitestelling in God se woord te vernietig nie.
4. Ek handhaaf my belydenis van geestelike (ongesiene) realiteite te midde van teenstrydighede met die kennis.
4. Laat ons vashou aan ons belydenis en nooit vir 'n oomblik krimp nie, maak nie saak hoe sinvolle kennis die teendeel is nie. En ons sal berge sien beweeg en vyebome sterf.