DIE EINDE TYE: ONS GESEËNTE HOOP

1. Daar is verskillende redes vir kontroversie oor die wederkoms van Jesus, wat verband hou met hoe mense die Bybel lees en gebruik.
a. Daar is nie 'n definitiewe vers wat sê hoe en wanneer al die eindtyd gebeure sal plaasvind nie. U moet kyk na alles wat die Bybel sê.
b. Baie mense wat eindtyd bestudeer, neem nie die Bybel letterlik nie. (voorbeeld: Jesus kom in die wolke; wolke = die Kerk)
2. As u egter die somtotaal van al die verse oor die wederkoms neem en dit in die konteks van die hele Bybel lees, en hierdie verse letterlik neem as dit moontlik is, is dit die volgorde van eindtydgebeurtenisse wat ons vind.
a. Jesus sal in die wolke kom en Christene van die aarde afneem in die geval van die wegraping. Hy sal ons sewe jaar hemel toe neem.
b. Gedurende daardie sewe jaar sal die verdrukking plaasvind. Die Antichris sal aan bewind kom as die hoof van 'n wêreldregering en godsdiens. God sal sy toorn uitstort in 'n reeks al hoe erger oordele.
c. Aan die einde van die verdrukking sal Jesus met sy heiliges na die aarde terugkeer en die Antichris en sy regering beëindig. Dan sal Jesus 'n aardse koninkryk oprig en uit Jerusalem regeer en regeer gedurende 'n duisend jaar periode van vrede en welvaart wat die millennium genoem word.
d. Aan die einde van daardie duisend jaar sal Jesus ons in die ewigheid neem.
3. Ons konsentreer daarop of daar 'n wegraping van die kerk is of nie, en indien wel, wanneer hou dit verband met die verdrukking? (pretrib, midtrib, of posttrib)
4. Die Bybel stel dit duidelik dat die hele Kerk van die aarde af verwyder sal word voor Jesus in die verdrukking, in wat ons die voorvertoning-wegraping noem.
a. Daar is baie stemme wat teen hierdie Bybelonderrig baie dinge sê.
b. Ons kan nie almal punt vir punt beantwoord nie - nie omdat daar nie antwoorde is nie, maar omdat daar soveel verskillende idees is.
c. Wat ons kan doen is om u 'n wederkoms-, eindtyd, raamwerk uit die Bybel te gee, wat u kan gebruik om die verskillende idees wat u hoor, te beoordeel.
5. In die laaste les het ons begin kyk na die voorvertoning van die Kerk in die lig van belangrike Bybeltemas. a. 'N Belangrike NT-tema is dat Christene verenig is met Christus, net soos 'n tak aan 'n wingerdstok is, 'n liggaam na 'n kop, en 'n bruid aan haar man. Johannes 15: 5; I Kor 12:27; Ef 5: 28-32
b. Dit is strydig met die verhouding wat Christus met sy liggaam het, dat Hy dit geheel of gedeeltelik deur die verdrukking sou plaas. Op 6: 15-17; Ef 5:29
c. Sommige sê dat ons deur die verdrukking moet gaan om gereinig te word. Maar dit is in stryd met die NT-tema dat dit Christus se bloed en Sy Woord is wat ons suiwer. Wat God betref, is ons rein en heilig in sy oë as gevolg van wat Jesus aan die Kruis vir ons gedoen het. Ef 1: 4,5; Rom 8: 29,30; I Kor 1:30; Kol 1:22; Ef 5: 27-29; Titus 3: 5; Johannes 15: 2,3; I Johannes 1: 7
6. In hierdie les wil ons kyk wat Paulus oor die wegraping geleer het. Jesus het Paulus oor die Wegraping geleer. Handelinge 26:16; Gal 1: 11,12; I Kor 15:51; Ef 3: 3

1. Paulus is gedwing om na vier weke te vertrek toe daar vervolging is.
a. Paulus vertrek na Berea en Athene en eindig in Korinte, waar hy anderhalf jaar gebly het. Vroeg in sy verblyf in Korinte het Paulus I en II Tessalonisense geskryf. Dit is sy vroegste briewe.
b. Die briewe is geskryf om hierdie nuwe gelowiges te troos en te bemoedig en om enkele kwessies rakende die wederkoms te hanteer.
2. Paulus was slegs vier weke by die Tessalonisense, maar tog het hy hulle oor die wederkoms geleer. Dit is 'n grondslagonderrig. I Thess 1: 9,10; Heb 6: 1,2
a. Paulus noem die koms van die Here in elke hoofstuk van I Thess. 1:10; 2:19; 3: 12,13; 4: 13-18 (die langste gedeelte oor die wegraping); 5: 1-11; 23
b. 4: 17 – Woordraping word gevang = HARPAZO = RAPTUS in die Latynse Bybel.
3. Op grond van wat Paulus die Tessalonisense geleer het, het hulle ten volle verwag dat die wegraping binnekort sou plaasvind. Hulle was besorg oor wat met hul geliefdes sou gebeur wat gesterf het voordat die wegraping plaasgevind het.
a. I Thess 4: 13-18 – Paulus het aan hulle duidelik gemaak dat hy glo dat almal, ook hy, by die Here betrap gaan word. v15,17
b. Paulus het nie hul kommer beantwoord nie - O, jy het my verkeerd verstaan ​​!! Daar is geen kans dat die wegraping plaasvind nie, daar is geen wegraping nie, ens.
4. Sommige meen dat die kerk deur die verdrukking moet gaan om gesuiwer te word, om gereed te wees om die Bruidegom te ontmoet sonder vlek of rimpel. Maar ons vind niks in hierdie briewe aan die Tessalonisense nie. In werklikheid vind ons die tema dat God ons gereed gemaak het vir die koms van Christus en ons tot vandag toe sal bewaar.
5. Hierdie mense het groot verdrukking en lyding beleef. 1: 6; 2: 14-16
a. 3: 1-5 – Paulus stuur Timoteus (Timoteus) om hulle te vertroos en te vestig.
b. Paulus sê niks soos - Dit is goed vir jou !! Dit sal u suiwer, volmaak. Hy is bekommerd oor wat die duiwel aan hul geloof kan doen.
c. 3: 10 – Bedienaars van die evangelie volmaakte geloof nie verdrukking nie. Ef 4: 11,12
d. 3: 12,13 – Verhoogde liefde van God vir ander sal hulle in heiligheid tot die koms van die Here vestig (onwrikbaar versterk), nie beproewings nie.
6. I Thessus 5: 23 – Paulus het sy aanmoedigingsbrief beëindig deur te bid dat God hulle onberispelik tot die koms van die Here moet bewaar.
a. God, nie verdrukking nie, het hulle en ons onberispelik gemaak deur die bloed van Christus, en God het hulle bewaar en ons onberispelik gehou. Ef 1: 4,5; Kol 1:22
b. 5: 27 – Die Thessalonicense was al heilig! Jesus was hulle heiligheid !!
7. Paulus het dit ook vir die Tessalonisense duidelik gemaak dat die Kerk nie die vervoering sou verras nie. I Thess 5: 1-11
a. v2 – Dag van die Here is die tweede fase van die wederkoms. Dag van die Here word ongeveer 20 keer in die OT gebruik. Dit verwys na 'n tyd van groot verdrukking gevolg deur 'n tyd van vrede, voorspoed wanneer Messias kom.
b. Dit verwys altyd na die tweede fase van die wederkoms van Christus. Let daarop dat Paulus hulle al hieroor geleer het.
c. v3,4 – Die dag van die Here sal die wêreld (ongelowiges) verras, maar nie die Kerk nie. Hoekom? Ons sal op soek wees na Christus se wederkoms. v6
d. I Thess 1: 10 – wag = aanhoudende, volgehoue, afwagtende wag. (Bybeltema)
e. Maar sê die Bybel nie dat niemand die dag ken nie, ens. Matt 24:36
1. Daar word gepraat oor die oordeel oor Israel tydens die verdrukking.
2. Toe Jesus sy koms met dié van 'n dief vergelyk, was dit 'n waarskuwing van die oordeel. Matt 24:43; I Thess 5: 2; II Pet. 3:10
f. Tekens van die einde sal vir Christene voor die hand liggend wees, veral omdat ons sien dat die tekens vir fase twee in plek val.
8. Toon van I Thess: naderende wederkoms van Christus; op hande = gereed om plaas te vind.
a. Paulus het twee keer in hierdie brief met die mees gedetailleerde beskrywing van die wegraping gesê dat Christene die toorn wat kom, sou vryspring. 1:10; 5: 9
b. Hy het gesê dat hulle mekaar moet vertroos en vermaan met hierdie inligting. As Christus nie tot die middel of einde van die verdrukking vir die Kerk kom nie, dan is daar geen vertroosting in die wegrapingsleer nie. 4:18, 5:11

1. 1: 3-10 – Paulus het begin deur hulle aan te moedig in hul beproewings. Let op hierdie punte:
a. Hy het vir hulle gesê dat hulle reaksie op hul probleme 'n bewys van redding is - hulle het die lewe van God aan die binnekant wat hulle versterk om te bly staan.
b. Jesus sal kom om die goddelose te oordeel - nie om Sy Kerk te suiwer nie.
c. Dit is 'n heel ander koms van Jesus as wat Paulus in I Thess 4: 13-17 beskryf. Onthou, daar is twee fases van die wederkoms.
d. v7 – Ons lot van die eindtyd is rus = verlig: ontspanning, verligting.
1. As dit so is dat dit net van God is om die ellende aan u wat verdruk is, en aan u wat verdruk is, terug te betaal, vergemaklik dit dan met ons, by die onthulling van
die Here Jesus. (Vervolg Lit)
2. En aan u wat verdruk word, is daar 'n oplewing van hierdie spanning en spanning [as gevolg van u vervolging] in die ontspannende afwagting van die openbaring van die Here Jesus uit die hemel. (Wuest)
2. Paulus het toe begin met die valse idee dat die Dag van Christus (lett: Dag van die Here) reeds begin het. Let op hierdie dinge:
a. v2 – Hulle het 'n vervalste boodskap ontvang wat hulle hierdie verkeerde idee gegee het.
b. v2 – Onakkurate onderrig oor die wederkoms van Jesus sal veroorsaak dat u geskud en ontsteld word (lett: bang).
c. v1 – Ons sien albei fases van die wederkoms: ons samekoms tot Hom (wegraping) en die koms van ons Here (Sy heerlike verskyning in
oordeel – v8; Matt 24:30).
3. v3 – Paulus het vir hulle gesê dat die Dag van die Here nog nie kon, kon, begin het nie. Twee gebeure moes daardie dag voorafgaan, en geen van hulle het nog plaasgevind nie. Daar moes eers wegval, en tweedens moes die man van sonde geopenbaar word.
4. Die Griekse woord wat 'n wegval vertaal is APOSTAIA, en dit het twee betekenisse of interpretasies: 1. wegval; rebellie. 2. vertrek.
a. Die ware Kerk van Jesus Christus sal nie afvallig wees wanneer Jesus kom nie. Die bruid wag gretig op haar Bruidegom. Die begin van
'n valse kerk bestaan ​​vandag reeds. Daardie kerk sal heeltemal afvallig wees - ryp vir die Antichris.
b. Wortelwoord van APOSTAIA is APHISTEMI = om weg te gaan, te vertrek, te verwyder.
1. Die wortelwoord word 15 keer in die Bybel gebruik, en slegs drie keer beteken dit dat dit wegval. Dit word meestal vertaal depart = a person
van een plek na 'n ander vertrek.
2. Baie Bybels vertaal dit so: Tyndale, Wuest, Amp (marge).
3. Moenie toelaat dat iemand jou op enige manier dwaal nie, want daardie dag sal nie aanbreek nie, behalwe die bogenoemde vertrek [van die
kerk na die hemel] kom eerste ... (Wuest)
c. Paulus het aan die Thessalonicense gesê dat die dag van die Here, die verdrukking, eers kon begin voordat daar weg is = die wegraping van die kerk.
5. v3,4 – Die man van die sonde is die Antichris. Ons weet dit omdat ander verse vir ons sê dat hy homself as God sal verklaar. Dan 8: 23-25; 9:27; Matt 24:15
6. v5 – Paulus herinner hulle aan wat hy reeds aan hulle verduidelik het, dat die Antichris nie geopenbaar kan word voordat die kerk weg is nie.
a. Daar is 'n beperking op die Antichris en wanneer hy geopenbaar kan word.
1. v6,7 – Terughou, laat, laat = KATECHO = om vas te hou.
2. Dit lui letterlik: U weet wie die Antichris weerhou. Hy wat die Antichris weerhou, sal dit doen totdat Hy uit die weg geruim is.
b. v7 – Daardie beteugeling is 'n Hy. Net God is kragtig genoeg om satan te weerhou om deur die Antichris te werk. Hy is die Heilige Gees wat verwyder sal word wanneer die Kerk verwyder word met die vertrek van die Kerk.
c. Die Heilige Gees is in Handelinge 2 op die kerk uitgestort en sal vir altyd by ons bly (Johannes 14:16). As ons gaan, gaan Hy.
7. v15 – Paulus het vir hulle gesê om vas te hou aan wat hulle geleer is.
a. Hy het hulle aangemoedig om op die Here te wag. 3: 5 – Mag die Here u harte rig om die liefde van God en die
standvastigheid en geduld van Christus in die wag op sy wederkoms. (Amp)
b. v6-15 – Paulus handel oor 'n situasie wat in die Kerk ontwikkel het - mense werk nie. Sommige kritici meen dat die onderrig van wegraping in die voorval mense passiewe en oneffektiewe Christene maak. As dit so was, sou dit die perfekte plek vir Paulus gewees het om hierdie fout reg te stel.
c. 3: 17 – Paulus het die brief onderteken sodat hulle sou weet dat dit eg was.

1. Indien wel, hoeveel? Lees hulle in konteks en neem dit letterlik op?
a. Onthou altyd - alles in die Bybel is deur iemand aan iemand oor iets geskryf.
b. U moet die konteks eers bepaal. Matt 24:37; Gen 6:21
2. Wat van visioene of boodskappe van engele of regeringsinligting?
a. Weerspreek hierdie inligting die duidelike uiteensetting van die eindtyd-scenario in die woord van God? Indien wel, verwerp dit.
b. Strydig die inligting die belangrikste Bybeltemas. Indien wel, verwerp dit.
3. As u enigste bron van inligting oor eindtyd die NT letterlik opgeneem het, sou u nooit tot die slotsom kom dat die Kerk deur die verdrukking gaan nie.
a. U sal nooit die idee kry dat Christene die regering moet oorneem en die koninkryk van God op die aarde sal vestig nie.
b. U sou die idee kry dat ons ons lewens in gehoorsaamheid aan God moet lei, terwyl ons op soek is na die geseënde hoop, die wederkoms van Jesus vir sy liggaam, die kerk. Titus 2: 11-13