TCC - 1076
1
KAN VROUENS MANS LEER?
A. Inleiding: Voordat ons met ons volgende reeks begin, gaan ons 'n paar weke neem en 'n vraag oorweeg
wat gereeld na vore kom: Kan vroue die Bybel onderrig, veral vir mans?
1. Gebaseer op iets wat Paulus geskryf het I Tim 2:12, sal baie hierdie vraag met 'n klinkende antwoord beantwoord: Nee,
hulle kan nie. Is dit egter wat Paulus bedoel het toe hy daardie woorde geskryf het? Was hy besig om 'n
universeel, vir alle tye verbod op vroue-onderwysers? In hierdie lesse gaan ons uitvind dat hy dit nie was nie.
2. Ek het 'n belangrike doel om hierdie onderwerp aan te spreek—om verwarring op hierdie gebied uit die weg te ruim.
a. Al hoe meer mense word deur verskeie vorme van sosiale media aan hierdie bediening blootgestel.
Sommige het verwarring uitgespreek omdat hulle die waarde sien in die leringe wat ons aanbied, maar hulle het
vertel dat vroue nie veronderstel is om die Bybel te onderrig nie. Gevolglik is hulle verward t.o.v
of dit reg of verkeerd is om na die leringe te luister.
b. Wanneer ons 1 Tim 12:XNUMX ondersoek in die konteks waarin dit geskryf is, vind ons dat dit Paulus was
die hantering van 'n bepaalde situasie in 'n spesifieke tyd en plek. Hy was nie die helfte van die belet
lede van die liggaam van Christus (vroue) van ewige leer.

B. Soos met enige studie van enige vers in die Bybel, moet ons met konteks begin – alles in die Bybel is geskryf
deur iemand aan iemand oor iets. Hierdie drie faktore bepaal konteks. 'n Vers kan nie iets beteken nie
vir ons dat dit nie vir die oorspronklike lesers sou beteken het nie. Dus, kom ons kyk eers na wie Paulus geskryf het en hoekom.
1. Paulus was, soos ander skrywers van die boeke en briewe waaruit die Nuwe Testament bestaan, 'n ooggetuie van
die opgestane Here Jesus Christus. Paulus was 'n vurige vervolger van Christene, maar toe Jesus
aan hom verskyn terwyl hy op pad was na Damaskus, Sirië, het hy verander. Handelinge 9:1-9
a. Jesus het by 'n aantal daaropvolgende geleenthede aan Paulus verskyn en vir Paulus die evangelieboodskap dit geleer
hy het gepreek (Hand 26:16; Gal 1:11-12). Hy het die res van sy lewe die lengte van die reis deurgebring
Romeinse Ryk stigting en versorging van kerke (gemeenskappe van gelowiges in Jesus).
b. Paulus het 'n kerk in die stad Efese (in hedendaagse Turkye) gestig en drie jaar daar deurgebring,
om gelowiges te leer (Hand 19). Hy het uiteindelik aanbeweeg en uiteindelik 'n man met die naam Timothy ingesit
beheer van die werk. Timoteus het tot geloof in Jesus gekom deur Paulus se bediening.
1. Handelinge 20:28-32—Voordat Paulus Efese verlaat het na sy aanvanklike verblyf, het hy kerkleiers gewaarsku dat
sodra hy vertrek het, sou valse leraars met valse leringe opstaan ​​en gelowiges probeer wegtrek
van die waarheid. Dit is presies wat gebeur het. (Dit het op ander plekke behalwe Efese gebeur).
2. Jy kan onthou dat Jesus vir Sy apostels gesê het dat wanneer die evangelie verkondig word, kom Satan na
steel die Woord van God (Mark 4:15). Een van die maniere waarop hy die Woord steel, is deur die korrupte
boodskap deur valse leringe.
A. Paulus het I en II Timoteus (twee briewe of briewe) aan Timoteus geskryf om hom te help lei deur
sy verantwoordelikhede as opsiener in Efese (en sommige nabygeleë stede).
B. In hierdie briewe het Paulus Timoteus aangespoor om gesonde leer te leer, valse lering te bestry,
moedig Christelike gedrag onder gelowiges aan, en verhoog gekwalifiseerde leierskap om hom te help.
c. Paulus se verbod op vroulike onderwysers het niks met hul geslag te make nie. Dit het te doen met wat hulle
besig was om te leer—hulle leerstellings. Timoteus het te make gehad met valse leraars, van wie sommige vroue was.
1. I Tim 1:3—Let op die eerste ding wat Paulus aan Timoteus geskryf het sodra hy klaar was met sy gewone groet:
Ek het julle in Efese agtergelaat om sommige te besweer dat hulle geen ander leerstellings verkondig nie:
2. “Ander leerstelling” het die idee van iets anders as die regte leerstelling. Die woord "sommige" kom
van 'n onsydige voornaamwoord in Grieks wat óf manlik óf vroulik beteken. “Ek het jou aangemoedig om in te bly
Efese en stop diegene wat verkeerde leerstellings verkondig” (I Tim 1:3, NLV).
A. Volgens WE Vine se Griekse woordeboek van Nuwe Testamentiese Woorde is “sommige” beter
vertaal as sekere persone of onderwysers (Conyebeare; 20th Cent; Weymouth).

TCC - 1076
2
B. Die gebruik van hierdie spesifieke woord dui op die moontlikheid dat daar vroue by onderrig was
Efese omdat, as Paulus bedoel het om te sê dat slegs mense onderrig het (aangesien net mense is
toegelaat het om te onderrig) kon hy die Griekse woord vir mans, aner, gebruik het.
2. Baie van wat Paulus in sy briewe geskryf het (nie net I en II Timoteus nie) is geskryf om valse leringe teë te werk
wat byna dadelik begin ontwikkel het op die plekke waar die evangelie besig was om wortel te skiet.
a. Paulus moes met twee primêre groepe te doen kry—die Judaïseerders en leraars van wat sou word
Gnostisisme in die 2de eeu nC.
1. Baie Judaïseerders was Fariseërs wat daarop aangedring het dat nie-Joodse gelowiges besny moes word en
onderhou die Wet van Moses om gered te word. Vir hulle was heidene tweedeklas Christene.
2. Gnostisisme was 'n valse lering wat eers in die volgende eeu ten volle ontwikkel sou word, maar sy
saad was reeds in die apostels se tyd aanwesig. Baie Gnostici het beweer dat hulle Christene is, maar
wat hulle geglo en geleer het, was in stryd met die apostoliese (of gesonde) leer.
b. I Tim 1:4—Let op dat Paulus Timoteus vermaan het om valse leraars aan te kla om nie aandag te gee aan eindelose
geslagsregisters en fabels (mites), wat albei probleme met die Judaïseerders en die Gnostici was.
1. Die Jode het eeue lank geslagsregisters gehou om stamonderskeidings binne die
nasies (om praktiese en messiaanse redes). 'n Openbare register van geslagsregisters is bygehou
argiewe by die tempel in Jerusalem. Koning Herodes (van Jesus se tyd) het die rekords vernietig.
2. Herodes was 'n Idumeër ('n afstammeling van Esau en nie uit die familie van Dawid nie) so hy het geen
wettige aanspraak op Israel se troon. Hy het die genealogiese rekords deels vernietig as gevolg van
jaloesie aangesien hy self nie 'n stamboom gehad het nie.
3. Van daardie tyd af kon Jode slegs na geslagsregisters verwys uit hul geheue of onvolmaakte tabelle wat gehou is
deur privaat individue. Dit het gelei tot eindelose argumente en besprekings.
4. Die Gnostici het ook geslagsregisters (genealogieë van geeste en wesens van die hiernamaals) gebruik om
sekere leerstellings te bewys. Die primêre probleem by Efese het van die Gnostici gekom.
c. Die meeste van wat ons van die Gnostici weet, kom uit die geskrifte van die Kerkvaders, nie van nie
die Skrifte. Kerkvaders was die manne wat leiers geword het na die oorspronklike apostels
gesterf het—manne soos Polikarpus (wat die apostels geken het) en Irenaeus (wat deur Polikarpus geleer is).
d. Gnostisisme het in die 2de en 3de eeue 'n volwaardige dwaalleer geword. Kerkvaders soos
Clemens van Alexandrië, Irenaeus en Hippolytus het geskryf om die dwaalleer te weerlê. In hul geskrifte het hulle
Gnostiese leiers (insluitend vroue) genoem en Gnostiese leerstellings verduidelik.
3. Die basis van Gnostisisme was spesiale of verborge, geheime kennis. Die woord Gnostisisme kom van
die Griekse woord vir kennis, gnosis. Die woord vertaalde wetenskap in I Tim 6:20 is gnosis.
a. Die Gnostici het geleer dat redding tot 'n paar elite gekom het deur kennis. Hierdie paar met spesiale
kennis is as bemiddelaars beskou. Gnostici het geglo dat as jy die bemiddelaars volg
geheime kennis wat jy gered kan word. Hulle het niks oor sonde, skuld of geloof geleer nie. Gnostici
het die verstand verhef en geleer dat materie boos is.
b. Die Gnostici het uitgebreide geslagsregisters en mites oor hul begin gehad. Volgens hul
leerstelling Eva is eerste geskep en dat sy die "bringer van lewe" vir Adam was. Gen 3:20
1. Hulle het geglo dat wanneer Eva van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het, sy ontvang het
verborge, spesiale kennis. Haar daad was goed, nie sondig nie, want sy het die mensdom verlig.
Vanuit hierdie mite ontwikkel die idee van vroue as bemiddelaars.
2. Hippolytus het oor die Gnostici geskryf, “Hulle verheerlik hierdie ellendige vroue bo die apostels
… sodat sommige van hulle vermetel om te beweer dat daar in hulle iets meer as Christus is.”
c. Onsedelike seksuele gebruike was deel van baie antieke godsdienste wat geglo het hoerery mense gebring het
in kontak met godheid. Efese was die tuiste van die groot heiligdom van die godin Diana en duisende
van tempelprostitute beskikbaar was vir "aanbiddingsdade". Die Gnostici was nie anders nie.
1. Die Boek Openbaring is 'n rekord van 'n visioen wat Johannes van Jesus gehad het. Jesus het vir Johannes boodskappe gegee

TCC - 1076
3
vir die sewe gemeentes in Klein-Asië (waar Efese geleë was). Sy boodskap aan Thiatira
besorg oor 'n vrou wat valse leerstellings verkondig het. Openb 2:20-21
2. Hierdie kerk het 'n vrou laat leer. As vroue nie veronderstel is om te onderrig nie, hoekom was sy dan
onderrig? Let daarop dat Jesus geen probleem gehad het met die feit dat sy 'n vrou was nie. Hy het gevat
probleem met haar leerstelling. Isebel het dwaalleer geleer wat met seksuele onsedelikheid gekombineer is. Sy was
moontlik 'n Gnostikus.
4. Die meeste van die bekeerlinge na die kerk in Efese was heidene (voormalige heidene) en hulle het baie vals
idees en praktyke toe hulle na Christus gekom het. Efese was 'n sensuele, goddelose stad. Dit was Timothy s'n
verantwoordelikheid as opsiener in Efese om Christelike gedrag aan te moedig en onsedelike praktyke uit te wis
diegene in sy beheer. Paulus het geskryf om Timoteus te onderrig en te help.
a. I Tim 2:8-9—Paulus het instruksies gegee oor beskeie kleredrag vir vroue wanneer hulle in die openbaar gebid het.
1. Hy het vir mense gesê hoe om te bid, met opgehewe hande, sonder toorn, sonder twyfel (v8). Toe Paulus
vir vroue gesê hoe om te bid (v9). Op soortgelyke wyse verwys (so ook) na die vorige stelling.
Vroue moes met opgesteekte hande bid, ens. Baie kommentators sê dit, vir grammatikaal
duidelikheid, die woord gebed moet in v9 sowel as v8 wees. (Conybeare)
2. Paulus het vir vroue gesê om beskeie aan te trek. In daardie kultuur het ryk vroue oormatige versiering gebruik,
veral in hul hare. Ryk vroue het hul hare met goud gevleg om hul rykdom te pronk en
om die aandag op hul fisiese voorkoms te vestig. Om 'n vrou te begeer vir haar hare was beide 'n
Griekse en Joodse tradisie (volgens kontemporêre geskrifte).
A. Paul het nie gesê dat vroue nie grimering of juweliersware kan dra nie. Daar is 'n kulturele konteks
na sy woorde - oormatige haarversiering. Dit is wat dit vir die oorspronklike hoorders beteken het.
B. Paulus het vir hulle gesê dat hulle skaamte of 'n gevoel van beskeidenheid en nugterheid nodig het of
gesonde verstand en selfbeheersing in die manier waarop hulle aantrek.
b. I Tim 2:10—Baie interpreteer hierdie vers so dat vroue hulleself met goed moet versier
werk. En dit is absoluut waar. Maar Paulus het meer in gedagte gehad met sy stelling.
1. Hierdie vroue wat onbeskeie aangetrek het, het ook godsaligheid belowe. Die woord
belydenis in die Grieks is nie die algemeen gebruikte woord, homologia nie. Paulus het die woord gebruik
epaggellomai wat beteken om iets aan iemand te belowe. Dit word ook in 6 Tim 21:XNUMX gebruik.
2. Ons weet uit ander stellings wat Paulus gemaak het dat daar jong vroue was wat rondgepraat het
oor dinge wat hulle nie moes gewees het nie (I Tim 5:11-15) en dat vroue in Efese
beïnvloed deur valse lering (II Tim 3:1-7).
3. Die konteks vertel ons nie wie hierdie vroue vreemde leerstellings geleer het nie, maar die sosiale gebruike van
die dag maak dit hoogs onwaarskynlik dat mans by huise ingesluip het om vroue te leer. Dit was
waarskynlik ander vroue.

C. Met hierdie agtergrondinligting (die historiese en kulturele konteks) in gedagte en met die inligting van
die brief oor sommige van die probleme met vroue in Efese, kom ons kyk na die konteks van 2 Tim 12:XNUMX.
1. Paulus het vir Timoteus gesê om mense te keer om valse leerstellings te leer (1:3-4). Paulus het vir hom gesê om sekere opdragte te gee
vroue hoe om in die openbaar te bid en aan te trek—vroue wat godsaligheid aan mense belowe het (2:8-10).
a. Hierdie vroue wat godsaligheid belowe het, was van die Gnostiese leraars aan wie Paulus vir Timoteus gesê het
hou van onderrig. Hoe kan ons seker wees?
1. Historiese rekords vertel ons dat Gnostici 'n probleem was op hierdie tydstip in hierdie plek. Ons weet dit
Gnostici het godsaligheid belowe aan diegene wat hulle leringe gevolg het, hulle geheime kennis,
hulle verborge wysheid.
2. Gnostiese vroue is beskou as bemiddelaars wat spesiale, geheime kennis aan mans gebring het
verlig hulle soos Eva aan Adam gedoen het. Let daarop dat Paulus bemiddelaars hier aangespreek het.
A. I Tim 2:1-7—Paulus het dit duidelik gemaak daar is net een middelaar tussen God en die mens, Jesus.

TCC - 1076
4
B. Toe het hy mans en vroue aangespoor om te bid (v8-9). Hulle hoef nie deur 'n bemiddelaar te gaan nie.
Hulle kan direk na God gaan as gevolg van Jesus.
b. I Tim 2:11—Paulus het gesê: “Laat ’n vrou leer.” Met ander woorde, vroue moet behoorlike leerstellings aanleer
voordat hulle onderrig gee. Watter vroue—die vroue in v10, die wat godsaligheid belowe.
1. Hulle moet in stilte met onderdanigheid leer. Paulus verwys nie na vroue wat hulle onderwerp nie
mans. Die woord stilte (ook gebruik in v12) is dieselfde woord wat in I Tim 2:2 as stil vertaal word en dit
het die idee van “rustigheid van binne wat geen steurnis vir ander veroorsaak nie” (Vine's Dictionary).
2. Die leerstyl in daardie dag was vrae en antwoorde wat lei tot eindelose vrae en
besprekings sonder respek vir die onderwyser. 1 Tim 4:6; 20 Tim XNUMX:XNUMX
3. Paul het nie stil vroue geëis nie. Hy het gevra vir onderdanige studente—studente,
onderdanig aan die woord, wat sou leer sonder om die onderwyser te onderbreek.
2. I Tim 2:12—Paulus het nie gesê dat vroue nie kan onderrig nie. Lyding word meer akkuraat vertaal, “Ek is
nie toelaat nie”. (NIV, Rotherham, Weymouth, ens.). Hy sê: Ek laat nie vroue toe nie
leer in Efese, nie omdat hulle vroue is nie, maar omdat hulle valse leerstellings verkondig.
a. Paulus kan nie sê dat hy nooit vroue toelaat om te leer nie, want hy het Priscilla laat leer. Hy eintlik
saam met haar gewerk en haar geprys vir haar werk. Paul het Priscilla en haar man Aquila ontmoet
die stad Korinte. Handelinge 18:1-3; 16 Kor 19:XNUMX
1. Handelinge 18:18-19; 24-26—Aquila en Priscilla het saam met Paulus na Efese (die plek waar
Timoteus is opdrag gegee om nie vroue te laat onderrig nie) waar hulle 'n man, Apollos, geleer het.
2. In Rom 16:3 en II Tim 4:19 noem Paulus Priscilla voor Aquila – in stryd met die gebruik van
die dag, tensy die vrou die man op een of ander beduidende manier oortref het. Baie Bybelgeleerdes
glo dat Priscilla, nie haar man nie, die leergawe gehad het, en dat hy haar daarin ondersteun het.
b. 2 Tim 12:XNUMX – Usurp outoriteit in die Grieks is nie die gewone woord vir outoriteit nie (exousia wat gebruik word
32 keer in die Nuwe Testament). Die woord wat hier gebruik word, is authentein, 'n seldsame Griekse werkwoord wat slegs gebruik word
hier. Dit is as grof en vulgêr beskou.
1. In Paulus se dag het Griekse dramaturge dit vir selfmoord of vir gesinsmoord gebruik. Dit het ook 'n seksuele
konnotasie. Die woord het tot in die 3de of 4de eeu heerskappy beteken of gesag oorgeneem.
2. Baie Gnostici het seks met hulle lering gekombineer. Hierdie vroulike onderwysers in Efese was
om seksuele aanloklikheid met hul onderrig te kombineer. Dit was nie ongewoon in die kultuur nie.
Vroulike onderwysers in Griekse skole was courtisane of prostitute met 'n ryk, hoër klas
kliënte. Hulle het dit in hul lesings aan manstudente duidelik gemaak wat hul tweede werk is.
A. Die oorspronklike hoorders en lesers van hierdie brief sou gesag verstaan ​​het
erotiese of simboliese dood veroorsaak. Spreuke het baie waarskuwings oor die sensuele
vrou wat mans na die dood lei. Spr 2:16-19; 5:3-5; 9:13-18
B. Met ander woorde, Paulus het vir Timoteus gesê: Moenie dat hierdie vroue valse leerstellings verkondig en verlei nie
hul manstudente seksueel.
c. I Tim 2:13-14 gee meer bewyse dat Paulus leraarsvroue in Efese bestry het as gevolg van hulle
doktrine (in teenstelling met hul geslag) toe hy twee van hul gnostiese leerstellings aangeval het.
1. Paulus het duidelik gestel dat Eva nie eerste geskape is nie, maar Adam. En, het Paulus geskryf, Eva het nie
verborge kennis ontvang toe sy van die boom geëet het. Sy is mislei en het sonde gepleeg.
2. Let daarop dat v13-14 aan v12 gekoppel word deur die woord “vir”. Met ander woorde, v12 is gebaseer op die feite
gelys in verse 13 en 14. Vroue kan nie toegelaat word om hierdie soort leerstellings te onderrig nie.
D. Gevolgtrekking: Ons het nie elke kwessie aangespreek wat verband hou met vroue-onderwysers en die plek van vroue in nie
die kerk, maar ons het 'n fondament gelê. En ons het gewys hoe belangrik dit is om verse in konteks te lees.
Meer volgende week!