JY WAS ... JY IS

Lewe soos supermanne
Die ongesiene onthulling
Mediteer oor God se Woord
Stap soos Jesus geloop het
Leer om te regeer
Leer om te regeer II
Hy wat Beleiveth Hath
Soos Hy so is, is ons
Jy was, jy is
Die lewe van God
Meer lewe van God
Waarheid verander waar
Sê wat God sê
1. Toe u 'n Christen geword het, Jesus die Here van u lewe gemaak het en wedergebore is, het iets in u opgekom wat nog nie voorheen daar was nie - die lewe en die natuur van God.
2. Wat is die lewe? Wat het u ontvang toe u wedergebore is?
a. U het die ewige lewe ontvang met die nuwe geboorte. Dit beteken nie dat u iets ontvang het om u vir ewig te laat lewe nie. U sou vir ewig lewe voordat u weer gebore is. Jy gaan in die hel woon. Nou gaan jy in die hemel woon.
b. Die ewige lewe is die lewe en die natuur van God, die lewe wat in God is - ZOE. Johannes 5:26; I Johannes 5: 11,12; II Pet 1: 4
3. Dat die lewe (ZOE) aan u gegee is om God se plan in en vir u lewe te bereik - om u sy seun of dogter te maak en u dan aan die beeld van Christus te laat voldoen. Ef 1: 4,5; Rom 8:29
a. God het jou sy letterlike seun of dogter gemaak deur sy lewe (ZOE) by jou nuwe geboorte in jou te plaas. U is letterlik uit God gebore deur u tweede geboorte. Johannes 1: 12, l3;
In John 5: 1
b. Deur die lewe in jou, maak God jou soos Jesus. II Kor 3:18
4. As die Bybel sê: 'wees soos Jesus', 'word aan die beeld van Christus toegepas', beteken dit nie dat ons Jesus word nie.
a. Dit beteken dat ons op aarde leef soos Jesus geleef het. I Johannes 4:17
b. Jesus het in die lewe van die Vader geleef terwyl Hy op aarde was. Johannes 6:57
c. Hierdie lewe gee ons dieselfde status as die Vader as wat Jesus gehad het, sowel as dieselfde vermoë om die Vader lief te hê as wat Jesus gehad het.
5. Om gelykvormig te wees aan die beeld van Christus, om soos Jesus te wees, beteken:
a. Om 'n letterlike, daadwerklike, seun van God te wees, omdat jy Sy lewe en natuur in jou het. Johannes 3: 3,5; 1:12,13
b. Om regverdig te wees, reg met God in die natuur (wat jy is) en optrede (wat jy doen). 1 Kor 30:5; Rom 18,19: XNUMX
c. Om vry te wees van die heerskappy, heerskappy, van sonde en die dood. Rom 6: 8-10
d. Om soos Jesus te wees, te leef soos in jou karakter (aard, wat jy is) en in jou optrede (wat jy doen). I Johannes 2: 6; Johannes 14:12
e. Om in die lewe te regeer soos Jesus regeer het. Rom 5:17; Fil 4:11
6. Dit alles is moontlik vanweë ZOE, die lewe wat ons ontvang het toe ons wedergebore is.
7. In Christelike kringe val die klem van onderrig dikwels op leefwyse (hoe jy leef) eerder as op die lewe wat jy tydens die geboorte ontvang het.
a. Die lewe wat u ontvang het toe u wedergebore is, stel u in staat om te lewe soos God wil hê dat u moet lewe as u sal leer om van daardie lewe afhanklik te wees.
b. In hierdie reeks lesse neem ons tyd om te leer wat met die nuwe geboorte met ons gebeur het en hoe om in die lig daarvan te leef.
8. In hierdie les wil ons dit wat ons voor die geboorte was, kontrasteer met dit wat ons nou is nadat ons wedergebore is, in 'n poging om die werklikheid daarvan te help aanbreek.
1. Gesien = besef kennis = al die inligting wat deur die fisiese sintuie na ons toe kom; Ongesien = openbaringskennis = die Bybel, wat ons vertel van onsigbare werklikhede.
2. Uit die Bybel kom ons agter dat die mens 'n gees is wat in 'n liggaamlike liggaam woon en 'n siel het (verstand, emosies en wil). Ek Thess 5:23
a. Daar is 'n onsigbare deel van ons - die gees. Dit is die deel van ons wat deur die wedergeboorte die lewe en die natuur van God ontvang het. II Kor 5: 17,18
b. U, die geesmens, kan en sal onafhanklik van die fisiese liggaam leef en leef.
II Kor 5: 6-8; Fil 1: 22-24
c. Daar is 'n sekere sin dat ons nie die ware u kan sien nie. Net omdat ons jou nie kan sien nie, beteken dit nie dat jy nie regtig is nie. Lukas 16: 19-31
d. Dit is God se plan dat u, die geesman wat die lewe en die natuur van God ontvang het, nie meer deur u siel of liggaam oorheers word nie. Rom 8: 1,213 9; I Kor 27:XNUMX
3. Toe u wedergebore is, het die lewe van God in die onsienlike deel van u gekom en u verander. Dit het jou 'n nuwe wese gemaak.
a. Net omdat u die veranderinge nie kan sien of voel nie, beteken dit nie dat dit werklik is nie. Hulle is werklik, en die Bybel vertel ons daarvan = openbaringskennis.
b. Ons moet uitvind oor hierdie veranderinge, oor wat ons is omdat ons wedergebore is, en begin praat en optree soos ons is. Dan sal hierdie ongesiene realiteite verander wat ons sien en voel.
1. Die Bybel is dat God nou met my praat. Dit is nie anders as dat Jesus uit die ongesiene ryk kom en nou direk met my praat nie.
a. Die Bybel is net so gesaghebbend en so betroubaar asof Jesus met my gepraat het omdat dit Jesus is wat met my praat - die Lewende Woord word geopenbaar, praat, deur die geskrewe
woord.
b. Die Bybel is nie 'n versameling spitsvondige woorde nie. Dit is God se openbaring van Homself. Hy het Homself daardeur daardeur aan ons geopenbaar.
c. God praat nie poëties of simbolies nie. Hy praat letterlik met ons. Daar is plekke waar die Bybel simbolies is, maar dit is duidelik. Tensy die
Die Bybel praat natuurlik simbolies, neem dit soos dit is, letterlik.
d. U is wat God sê dat u is. U het wat God sê dat u het. U kan doen wat God sê dat u kan doen.
2. U het geen spesiale versnelling van God nodig om die woord vir u werklik te maak nie. God gebruik woorde soos ons doen - om te kommunikeer en om dinge te bereik.
a. Dit is ons verantwoordelikheid om God se woord na te kom, om God se woord te behandel, soos ons wil hê dat iemand met mag en gesag op wie ons vertrou. Ons weet hoe om 'n bankier by te neem
Sy woord. Ons is dieselfde oorweging aan God verskuldig.
b. Een rede waarom Christene nie hierdie lewe leef nie en met die oorwinning wat God beoog, is omdat hulle God se woord nie soos dit is nie neem - God praat nou met my.
1. Hou in gedagte, dit is nie preekmateriaal nie. Dit is God wat met ons praat, met u en my, oor onsienlike werklikhede.
a. God wil hê dat hierdie dinge vir ons meer as ink op papier moet wees. Hy wil hê dat hierdie werklikhede ons moet oorheers, die manier waarop ons op die lewe reageer, beïnvloed.
b. Wanneer dit begin gebeur, sal ons begin lewe soos Jesus dit op aarde geleef het.
2. Rom 5: 19 – Voor ons Christene was ons (die onsigbare deel van nature) sondaars.
a. Ons was nie sondaars nie, omdat ons gesondig het. Ons het gesondig omdat ons sondaars was. (gemaak = saamgestel = die fundamentele samestelling van iets)
b. Deur wat Christus deur die kruis vir ons gedoen het, is ons regverdig gemaak (gekonstitueer). Ons is nou regverdig. II Kor 5:21
c. Wat ook al in die lewe van God is, is nou in my, ook die geregtigheid van God. Rom 3:26 (Regverdig = Regverdig; Regverdig = Geregtigheid) I Kor 1:30
3. Die kerk in Korinte was baie vleeslik (oordeelkundig regeer). Hulle het soos blote mans opgetree in plaas van heilige seuns en dogters van God. 3 Kor 3: XNUMX
a. Die Heilige Gees het hulle behandel deur hulle te herinner aan wat hulle was voor die nuwe geboorte en wat hulle nou is nadat hulle wedergebore is, en hulle toe gesê om op te tree soos hulle is. I Kor 6: 9-12
b. Sondaars sondig omdat hulle sondaars is. God maak ons ​​regverdig sodat ons regverdig kan lewe.
4. II Kor 6: 14-16 – Die Heilige Gees noem deur Paulus wat ons as ongelowiges was en wat ons as gelowiges was.
a. Ongelowiges = ongeregtigheid (sonde = I Joh. 5:17); duisternis; belial (satan =
I Johannes 3:12; Johannes 8:44); 'n ongelowige = geloofloos.
b. Gelowiges = geregtigheid; lig (I Joh. 1: 5); Christus (Handelinge 9: 4; I Kor 12:27); een wat glo.
c. Hierdie eienskappe verwys almal na wat ons was en wat ons nou in die onsigbare deel van ons is. Net omdat ons dit nie kan sien nie, beteken dit nie dat dit nie regtig is nie.
5. Ef 2: 1-3 – Die Heilige Gees herinner Christene aan wat hulle (ons) was voordat hulle (ons) weer gebore is.
a. Hulle (ons) was dood (geskei van God, het nie die lewe van God in ons geeste nie) voordat ons Christene geword het.
b. Hulle (ons) was van nature voorwerpe van God se toorn omdat hulle (ons) van nature sondaars was en deel gehad het aan die aard van die satan, hulle (ons) geestelike vader.
c. Maar toe Christus opgewek is tot 'n nuwe lewe vir ons as ons, is ons lewend gemaak saam met Hom. Van die woord EN in Ef 1:20 tot vers 23 is 'n parentese, 'n invoeging.
Die werkwoord vir Ef 2: 1 is in Ef 1:20.
d. Ons het lewe gekry toe Jesus lewendig geword het. Die lewe wat in Jesus opgekom het toe Hy uit die dood opgewek is, het in ons opgekom.
6. Ef 5: 8 – Ons was duisternis. Nou is ons lig in die Here.
a. Let op, ons kan nog steeds soos duisternis optree - die ou ons, die ou man, wat ons was voordat ons weer gebore is. Maar God sê vir ons dat ons dit nie moet doen nie. Hy sê - tree op soos wat jy is.
b. Let op, daar is 'n direkte verband tussen weet wat u is en hoe u u lewe leef.
c. Daarom is dit belangrik om tyd te neem om in die spieël van God se woord te kyk en uit te vind wat ons is omdat ons die lewe van God in ons het.
d. Ef 4: 24-32 – Ons is in geregtigheid en heiligheid geskape en kan nou soos Jesus leef. Wat 'n voorreg! Wat 'n verantwoordelikheid!
1. II Kor 5: 16 - Daarom skat en beskou ons voortaan niemand vanuit 'n [suiwer] menslike oogpunt nie - in terme van natuurlike waardestandaarde. [Nee] alhoewel ons Christus eens vanuit 'n menslike oogpunt en as mens geskat het, [weet ons nou dat ons Hom nie meer [in terme van die vlees] ken nie. (Versterker)
a. Ons ken Christus nou volgens ongesiene realiteite wat in die Bybel aan ons geopenbaar is. Hy het soos ons na die kruis gegaan. Hy het ons sondes en siektes aan die kruis gedra en vir ons as ons gesterf. Toe die prys vir ons sondes betaal is, word Hy vir ons as ons lewend gemaak.
b. Hy het dit alles gedoen sodat God wettiglik aan ons dieselfde lewe kon gee as wat Jesus in sy aardwandel gehad het.
c. Ons moet onsself nou ken volgens die onsienlike realiteite wat ons bereik het deur die nuwe geboorte, deur die lewe (ZOE) wat in ons opgekom het.
2. God se lewe is in ons om sy plan en doel in ons lewens te verwesenlik - maak ons ​​sy seuns en dogters aan die beeld van Christus.
a. God het ons daarvan vertel om nie goeie Sondagskoollesse te maak nie, maar omdat dit eg is en Hy wil hê dat ons in die lig daarvan moet leef.
b. U is nou 'n werklike seun of dogter van God, en dat die lewe u dieselfde staanplek verleen het as die Vader wat Jesus op aarde gehad het, en dit het u dieselfde gegee
die vermoë om die Vader te behaag wat Jesus op aarde gehad het.
3. U is 'n seun van God as gevolg van u tweede geboorte, nie as gevolg van u optrede nie. U geboorte en die lewe wat u tydens die geboorte ontvang het, kan en moet egter beïnvloed
u optrede.
a. Lukas 15: 11-32 – Die verlore seun was 'n seun van geboorte, nie deur dade nie.
b. Sy optrede weerspreek 'n tyd lank sy seunskap, en hy het uiteindelik soos 'n vark gelewe.
c. Hy het nie opgehou om 'n seun te wees nie, maar hy het opgehou om as seun te lewe. Sodra hy weer as 'n seun begin lewe het, was al die voordele van seunskap daar.
4. Ons moet besef dat die dinge wat God oor ons sê noudat ons wedergebore is, werklik is.
a. Net omdat ons nie die nuwe skepping met ons fisiese oë kan sien nie, beteken dit nie dat dit nie regtig is nie. Dit is eg.
b. As ons sal uitpraat wat ons is en wat ons het deur die nuwe geboorte, ten spyte van wat ons sien of voel, sal die Heilige Gees God se woord goed maak in ons ervaring, in die gesien ryk.
c. Hy sal veroorsaak dat daardie onsienlike, geestelike werklikheid die gesien fisiese liggaam, omstandighede en die wêreld waarin u leef, verander.
5. Praat en tree op soos u is - 'n letterlike, heilige seun van God met die lewe en die natuur van God in u.